DOI

Resolve a DOI Name

http://www.doi.org/

Cite this entry: "DOI," in Open Access resources, September 10, 2018, https://oaresources.xyz/doi-2/